Wypadek w pracy kto płaci za leczenie pracownika?

DATA DODANIA: 2018-08-16 07:18:59
Wypadek w pracy kto płaci poszkodowanemu odszkodowanie?

Wielu poszkodowanych nie wie, co zrobić, gdy nastąpi wypadek w pracy, kto płaci za leczenie w takiej sytuacji? Co jest potrzebne? Procedura w takim przypadku jest bardzo jasna.

Gdy dochodzi do wypadku w pracy, poszkodowany pracownik ma prawo ubiegania się o świadczenia przysługujące z ZUS-u. Ma on  także prawo domagać się naprawienia szkody przez pracodawcę. Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Dzięki temu zatrudniony pracownik ma zapewnioną wypłatę świadczenia w formie jednorazowego odszkodowania, w przypadku, gdy ulegnie on wypadkowi w pracy.

Odszkodowanie z ZUS

Kwota wypłaconego świadczenia wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy uznany procent uszczerbku (obecnie jest to 809 zł). Uszczerbek określa komisja lekarska lub lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zakończonym leczeniu, czy ewentualnej rehabilitacji.

W okresie rekonwalescencji po wypadku pracownikowi z ZUS przysługują następujące świadczenia, które również może przeznaczyć na leczenie:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • dodatek pielęgnacyjny
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez najwyżej 182 dni osobom niezdolnym do pracy w związku z chorobą lub wypadkiem. Wysokość zasiłku w przypadku wypadku w pracy to 100% podstawy wynagrodzenia. Po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Ale tylko w przypadku gdy poszkodowany pracownik jest nadal niezdolny do pracy, ale kontynuacja leczenia lub rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to również 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w okresie do 12 miesięcy.

W przypadku trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowany może starać się o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Renta może zostać przyznana na stałe lub na okres ustalony przez Komisję Lekarską ZUS.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS gwarantuje też pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą oraz dodatek pielęgnacyjny dla osób ponoszących w sposób stały koszty leczenia, dojazdów i opieki osób trzecich w związku z wypadkiem w pracy.

Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

Gdy świadczenia z Zakładu ZUS nie pokryją wszystkich wydatków związanych z wypadkiem poszkodowany pracownik może starać się o odszkodowanie także od swojego pracodawcy. Wówczas taka wypłata będzie miała charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Starając się o odszkodowanie od pracodawcy musimy udowodnić, że zaniedbania pracodawcy miały bezpośredni wpływ na wypadek przy pracy, a pracodawca naruszył przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poszkodowany pracownik może dochodzić następujących świadczeń dotyczących poniesionych w związku z wypadkiem kosztów:

 • Zwrot kosztów opieki i pomocy osób trzecich
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • Zwrot kosztów przejazdów poszkodowanego do placówek medycznych
 • Zwrot kosztów przejazdów członków rodziny do poszkodowanego przebywającego w placówce medycznej po wypadku
 • Renta wyrównawcza, na zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki na przyszłość

Świadczeń tych pracownik może dochodzić bezpośrednio od zakładu pracy lub też jego ubezpieczyciela. Możliwość starania się o dodatkowe środki sprawia, że poszkodowany ma większą pewność właściwej rekompensaty po wypadku w pracy.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 5.00