Odzyskiwanie odszkodowań - po ilu latach można starać się o wypłatę?

DATA DODANIA: 2018-04-25 11:10:08
Odzyskiwanie odszkodowań co musi wiedzieć poszkodowany

O odszkodowanie poszkodowany może starać się nie tylko bezpośrednio po wypadku, ale także wiele lat po nim. Ważne jest jednak, by w takiej sytuacji sprawdzić, czy roszczenia nie uległy przedawnieniu. Przedawnienie to okres, w którym osoba poszkodowana może zgłosić swoje roszczenie do sprawcy zdarzenia bądź częściej do jego ubezpieczyciela.

Do kiedy możemy starać się o wypłatę świadczeń po wypadku komunikacyjnym?

Podstawowy termin, w którym mamy prawo dochodzenia odszkodowań, sprawdź szczegóły: https://www.helpfind.pl/dochodzenie-odszkodowan, wynosi 3 lata. Odzyskiwanie odszkodowań to okres liczony od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku, gdy szkoda na osobie jest skutkiem przestępstwa, tj.:

 • doznane obrażenia spowodowały śmierć poszkodowanego
 • wystąpił rozstrój zdrowia utrzymujący się powyżej 7 dni
 • termin przedawnienia to 20 lat

Jeżeli szkoda dotyczy osoby małoletniej, przedawnienie następuje nie wcześniej niż 2 lata od uzyskania przez nią pełnoletności.
Warto zaznaczyć, że bieg przedawnienia przerywa zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu roszczenia, a następnie otrzymanie decyzji. Bieg ten przerywa również każda czynność, która w związku ze zdarzeniem będzie toczyła się przed sądem.

Kategorie roszczeń

Roszczenia odszkodowawcze, które przysługują poszkodowanemu to:

 • zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, odpłatnej rehabilitacji itp.;
 • zwrot utraconego dochodu;
 • zwrot kosztów związanych z naprawą mienia;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zobacz wzór dokumentu: https://www.helpfind.pl/pozew-o-zadoscuczynienie-za-doznana-krzywde-wzor, oraz cierpienie fizyczne i psychiczne;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb, płatna w przypadku długotrwałego leczenia, rehabilitacji czy konieczności korzystania z pomocy i opieki innych osób, np. czynności pielęgnacyjno- higieniczne, pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów itd.
 • renta wyrównawcza przysługująca osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, a przez to jej dochody uzyskiwane po wypadku uległy zmniejszeniu;
 • renta przyznawana z powodu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniesie osoba nam bliska, wówczas możemy wnioskować o:

 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • prawo do renty
 • zwroty kosztów, np. pogrzebu
 • stosowne odszkodowanie, jeśli w wyniku śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Na uwagę zasługuje fakt, iż nie ma ogólnego wzoru ani reguły zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela, a ciężar ich udowodnienia spoczywa na poszkodowanym. Warto zatem w takiej sytuacji rozważyć pomoc firmy lub kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu należnych świadczeń na rzecz osób poszkodowanych.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 4.43