Choroba zawodowa odszkodowanie od pracodawcy, co musisz wiedzieć

DATA DODANIA: 2018-04-25 06:40:14
Choroba zawodowa odszkodowanie dla poszkodowanego

Pojęcie choroby zawodowej zostało uregulowane w Kodeksie Pracy. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, która spowodowana jest działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Czynniki te zależą od środowiska pracy bądź sposobu jej wykonywania.

Czym są choroby zawodowe?

Pogorszenie zdrowia nie musi być efektem wypadku w pracy. Niekiedy warunki pracy prowadzą do choroby. Czy gdy wystąpi choroba zawodowa odszkodowanie, sprawdź szczegóły na stronie: https://www.helpfind.pl/choroba-zawodowa-odszkodowanie-od-pracodawcy, należy się? Jak należy to zrobić? Oto, co należy wiedzieć. 

Wykaz chorób zawodowych został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.06.1999 r. w sprawie chorób zawodowych. Przykładami chorób zawodowych są:

 • zespół cieśni nadgarstka;
 • zatrucia wywołane przez substancje chemiczne;
 • pylice płuc np. pylica górników pracujących w kopalniach węgla czy też pylice krzemowe i spawaczy;
 • choroby skórne;
 • pogorszenie słuchu i wzroku itd.

Choroby zawodowe powstają na skutek: 

 • ciągłego przebywania w jednej pozycji, 
 • systematycznego wykonywaniu czynności w jednej pozycji,
 • przebywaniu w otoczeniu, gdzie wysoki jest poziom promieniowania, hałasu, związków chemicznych itp.

Jak stwierdza się chorobę pracownika?

Chorobę zawodową lub jej podejrzenie stwierdza sam pracownik bądź lekarz, który zleca przeprowadzenie badań profilaktycznych. Do obowiązków pracodawcy należy zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej u pracownika do właściwego:

 • państwowego inspektora sanitarnego, 
 • okręgowego inspektora pracy. 
 • jeżeli choroba zawodowa zostanie stwierdzona po ustaniu zatrudnienia, wtedy sam pracownik kieruje zgłoszenie do wyżej wymienionych instytucji

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca ponosi koszty badań profilaktycznych czy też dostosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika. W przypadku braku stanowiska pracy dla osoby objętej chorobą zawodową, pracodawca ponosi karę finansową. Musi ją wpłacić na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Każdy pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową, może wystąpić do pracodawcy o wypłatę:

 • jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, 
 • zadośćuczynienia, 
 • renty 

Wskazane świadczenia są świadczeniami uzupełniającymi, ponieważ ZUS na podstawie dokumentacji medycznej wypłaca stosowne świadczenia. Do obowiązków pracownika starającego się o odszkodowanie od pracodawcy należy udokumentowanie, że choroba zawodowa wystąpiła z winy pracodawcy. Może ona wystąpić na skutek działania lub zaniechania pracodawcy.
Pracownik może przyznane środki przeznaczyć na zminimalizowanie skutków choroby zawodowej czy też powrotu do zdrowia. Ponadto dzięki pozyskanym środkom pracownik może przekwalifikować się zawodowo.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 5.00